aboutbpk aboutbpkicon

bulletPurpleข้อมูลนักเรียน

แสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
(ห้อง)
จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
ม.1 10 187 255 442
ม.2 10 203 257 460
ม.3 10 192 263 455
รวม ม.ต้น 30 582 775 1357
ม.4 12 187 355 542
ม.5 11 176 319 495
ม.6 11 169 307 476
รวม ม.ปลาย 34 532 981 1513
รวมทั้งสิ้น 64 1114 1756 2870


แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

bulletPurpleข้อมูลบุคคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

รองผู้อำนวยการ

2

1

3

ครูประจำการ

55

99

154

ครูอัตราจ้าง

5

10

15

พนักงานพิมพ์ดีด

1

-

1

พนักงานราชการทั่วไป

1

-

1

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

-

6

6

นักการภารโรง/ยาม/พนักงานขับรถ

7

-

7

รวม

72

116

188

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)