aboutbpk aboutbpkicon

bulletPurpleข้อมูลนักเรียน

แสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
(ห้อง)
จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
ม.1 11 191 227 418
ม.2 10 187 251 438
ม.3 10 203 252 455
รวม ม.ต้น 31 581 730 1311
ม.4 14 211 330 541
ม.5 12 183 347 530
ม.6 11 174 318 492
รวม ม.ปลาย 37 568 995 1563
รวมทั้งสิ้น 68 1149 1725 2874


แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

bulletPurpleข้อมูลบุคคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

รองผู้อำนวยการ

2

2

4

ครูประจำการ

55

99

154

ครูอัตราจ้าง

5

10

15

พนักงานพิมพ์ดีด

1

-

1

พนักงานราชการทั่วไป

1

-

1

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

-

6

6

นักการภารโรง/ยาม/พนักงานขับรถ

7

-

7

รวม

72

117

189

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561)