aboutbpk aboutbpkicon

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พ.ศ. 2551-2554

bulletPurple1. นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล

ประธานกรรมการ

bulletPurple2. รศ. เกษม เพชรเกตุ

รองประธานกรรมการ

bulletPurple3. นายกิตติ พวงเกษม                     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple4. นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม              

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple5. นายวีระ รุ่งเรืองชัยบูรณ์         

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple6. นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณี         

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple7. นายธนู ชัยชนะวงศ์              

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple8. นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล           

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple9. นายสัญญา ณรงค์ชัย                

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple10. นายอมร ธนกิจเจริญพัฒน์        

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple11. พระครูวิศิษฐ์ พิทยาคม           

 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

bulletPurple12. พระมหามนู ศรีสมร          

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

bulletPurple13. คุณไสว โชติกะสุภา 

 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ

bulletPurple14. นายวรพล จำปาภา       

 กรรมการผู้แทนครู

bulletPurple15. นายทองปาน แวงโสธรณ์        

กรรมการและเลขานุการ