[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
link ที่เกี่ยวข้อง
e-learning
ทะเบียน-วัดผล

ปพ.5 ฉบับร่าง

BOOKMARK

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-Net

วิเคราะห์ข้อสอบ

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
ผลงาน PLC ครู

PLC

โครงการ

โครงการวิถีพุทธวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

IS นักเรียน

ผลงาน IS นักเรียน

อาเซียน

เว็บไซต์โรงเรียนใน สพม.1
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
แจงร้อนวิทยา
ชิโนรสวิทยาลัย
ไชยฉิมพลีวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษา
ไตรมิตรวิทยาลัย
ทวีธาภิเศก
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เทพศิรินทร์
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
บางปะกอกวิทยาคม
บางมดวิทยา
เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัญญาวรคุณ
พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพธิสารพิทยากร
มหรรณพาราม
มักกะสันพิทยา
มัธยมวัดดาวคนอง
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มัธยมวัดสิงห์
มัธยมวัดหนองแขม
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิตบางแคปานขำ
ฤทธิณรงค์รอน
วัดนวลนรดิศ
วัดน้อยนพคุณ
วัดบวรนิเวศ
วัดบวรมงคล
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดพุทธบูชา
วัดรางบัว
วัดราชบพิธ
วัดราชโอรส
วัดราชาธิวาส
วัดสระเกศ
วัดสังเวช
วัดอินทาราม
วิมุตยารามพิทยากร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ศีลาจารพิพัฒน์
ศึกษานารี
ศึกษานารีวิทยา
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สตรีวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สวนอนันต์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สามเสนวิทยาลัย
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
สุวรรณารามวิทยาคม
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ผลงานครู

ครูบัวหลวง กุลเกษ

ครูวรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน

เจ้าของผลงาน : นางสาวพิกุล แสนชัยนาท
เสาร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 647    จำนวนการดาวน์โหลด : 292 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน 2) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ และ 3) ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ จำนวน 85 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 86.86/81.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัด การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 4. การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนจากการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5. ผลในขั้นการขยายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยในขั้นทดลอง กล่าวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด และเกิดความคงทนในการเรียนรู้ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นฐาน 30/มิ.ย./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ werayut.u@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป