รายชื่อวิชาเลือกเสรี และ ชุมนุมชมรม BPK Regist v 0.1

# กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนที่รับ จำนวนที่เลือก คงเหลือ
1 เลือกเสรี - อาชีพ อ20212 English for Tourism ครูสิริกร ม.3/1,2,3,4 6 6 0
2 เลือกเสรี - อาชีพ ว30226 Environmental Chemisty กลุ่ม 1 ครูจิตรพล ม.5/5,6,7,8,9,10 11 11 0
3 เลือกเสรี - อาชีพ ว30226 Environmental Chemisty กลุ่ม 2 ครูบัณฑิต ม.5/5,6,7,8,9,10 9 9 0
4 เลือกเสรี - อาชีพ ว30234 Food Chemistry กลุ่ม 1 ครูนิตยา ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
5 เลือกเสรี - อาชีพ ว30234 Food Chemistry กลุ่ม 2 ครูประภัสรา ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
6 เลือกเสรี - อาชีพ ว31224 Technician Lap group 1 ครูจิราภรณ์ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
7 เลือกเสรี - อาชีพ ว31224 Technician Lap group 2 ครูประภัสรา ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
8 เลือกเสรี - อาชีพ ว31224 Technician Lap group 3 ครูบัณฑิต ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
9 เลือกเสรี - อาชีพ ว31224 Technician Lap group 4 ครูจิตรพล ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
10 เลือกเสรี - อาชีพ ว31224 Technician Lap group 5 ครูนิตยา ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
11 เลือกเสรี - อาชีพ ง30232 การจัดสวนถาด ครูพุทธชาด ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
12 เลือกเสรี - อาชีพ พ20206 การปฐมพยาบาล ครูวลัยลักษณ์ ม.3/1,2,3,4 6 5 1
13 เลือกเสรี - อาชีพ ง20238 การแปรรูปสมุนไพร ครูพุทธชาด ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
14 เลือกเสรี - อาชีพ ง20238 การแปรรูปสมุนไพร ครูพุทธชาด ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
15 เลือกเสรี - อาชีพ ง20238 การแปรรูปสมุนไพร ครูพุทธชาด ม.3/1,2,3,4 6 6 0
16 เลือกเสรี - อาชีพ อ30216 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น ครูประถมาภรณ์ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
17 เลือกเสรี - อาชีพ พ30204 กีฬาคอร์ฟบอล ครูศรายุทธ ม.5/5,6,7,8,9,10 12 12 0
18 เลือกเสรี - อาชีพ พ30202 กีฬามวยไทย ครูสง่า ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
19 เลือกเสรี - อาชีพ ง30206 ขนมอบ ครูสุพรรณี ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
20 เลือกเสรี - อาชีพ ง30210 ขนมอบ ครูสุพรรณี ม.5/5,6,7,8,9,10 9 9 0
21 เลือกเสรี - อาชีพ ง20240 ขนมไทย ครูศิริวรรณ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
22 เลือกเสรี - อาชีพ ง20240 ขนมไทย ครูศิริวรรณ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
23 เลือกเสรี - อาชีพ ง20240 ขนมไทย ครูศิริวรรณ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
24 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20208 ขับร้องเพลงตามความถนัด ครูจงกล ม.1/1,2,3,4,5,6 10 10 0
25 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20204 ขับร้องเพลงพื้นบ้าน ครูรัชชานนท์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
26 เลือกเสรี - อาชีพ ค20214 คณิตศาสตร์ท่องโลก ครูวราฤทธิ์ ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
27 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 1 ครูอารียรัตน์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
28 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 2 ครูณัฏฐชญาภา ม.3/1,2,3,4 6 6 0
29 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 3 ครูสุภัค ม.3/1,2,3,4 6 3 3
30 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 4 ครูนิภารัตน์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
31 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 5 ครูสุธิดา ม.3/1,2,3,4 6 5 1
32 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 6 ครูอนุชิต ม.3/1,2,3,4 6 0 6
33 เลือกเสรี - อาชีพ ค20218 คณิตศาสตร์พาเพลิน กลุ่ม 7 ครูเฉลิมพล ม.3/1,2,3,4 13 13 0
34 เลือกเสรี - อาชีพ ค30212 คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก กลุ่ม 1 ครูเด่น ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
35 เลือกเสรี - อาชีพ ค30212 คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก กลุ่ม 2 ครูนาถยา ม.4/5,6,7,8,9,10 9 8 1
36 เลือกเสรี - อาชีพ ค30212 คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก กลุ่ม 3 ครูไพรัช ม.4/5,6,7,8,9,10 9 4 5
37 เลือกเสรี - อาชีพ ค30212 คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก กลุ่ม 4 ครูสุภาพร ม.4/5,6,7,8,9,10 9 6 3
38 เลือกเสรี - อาชีพ ค30214 คณิตศาสตร์เพื่อการลงทุน กลุ่ม 1 ครูเด่น ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
39 เลือกเสรี - อาชีพ ค30214 คณิตศาสตร์เพื่อการลงทุน กลุ่ม 2 ครูพิกุล ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
40 เลือกเสรี - อาชีพ ค30214 คณิตศาสตร์เพื่อการลงทุน กลุ่ม 3 ครูธีรภัทร ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
41 เลือกเสรี - อาชีพ ค30214 คณิตศาสตร์เพื่อการลงทุน กลุ่ม 4 ครูสุภาพร ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
42 เลือกเสรี - อาชีพ ว20224 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1 ครูนริศวร์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
43 เลือกเสรี - อาชีพ ว20224 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2 ครูวรรณรัตน์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
44 เลือกเสรี - อาชีพ ว20224 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 3 ครูนิตย์ธีรา ม.3/1,2,3,4 6 6 0
45 เลือกเสรี - อาชีพ ว30278 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 1 ครูบัวหลวง ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
46 เลือกเสรี - อาชีพ ว20220 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 1 ครูนริศวร์ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
47 เลือกเสรี - อาชีพ ว30278 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 2 ครูสุรวัฒน์ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
48 เลือกเสรี - อาชีพ ว20220 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 2 ครูวรรณรัตน์ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
49 เลือกเสรี - อาชีพ ว20220 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 3 ครูนิตย์ธีรา ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
50 เลือกเสรี - อาชีพ ว30278 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 3 ครูสุพรรณี ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
51 เลือกเสรี - อาชีพ ว30278 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ กลุ่ม 4 ครูวีระยุทธ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
52 เลือกเสรี - อาชีพ ว30276 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1 ครูบัวหลวง ม.4/5,6,7,8,9,10 10 10 0
53 เลือกเสรี - อาชีพ ว20218 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1 ครูนริศวร์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
54 เลือกเสรี - อาชีพ ว30276 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 2 ครูสุรวัฒน์ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
55 เลือกเสรี - อาชีพ ว20218 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 2 ครูวรรณรัตน์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
56 เลือกเสรี - อาชีพ ว30276 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 3 ครูสุพรรณี ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
57 เลือกเสรี - อาชีพ ว20218 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 3 ครูนิตย์ธีรา ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
58 เลือกเสรี - อาชีพ ว30276 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 4 ครูวีระยุทธ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
59 เลือกเสรี - อาชีพ ว20218 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 4 ครูบัวหลวง ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
60 เลือกเสรี - อาชีพ ง20222 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ครูธรรมรัฐ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
61 เลือกเสรี - อาชีพ ง20222 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ครูธรรมรัฐ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
62 เลือกเสรี - อาชีพ ง20222 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ครูธรรมรัฐ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
63 เลือกเสรี - อาชีพ ง20232 งานประดิษฐ์ ครูสุพรรณี ม.2/1,2,3,4,5 7 6 1
64 เลือกเสรี - อาชีพ ง20232 งานประดิษฐ์ ครูสุพรรณี ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
65 เลือกเสรี - อาชีพ ง20232 งานประดิษฐ์ ครูสุพรรณี ม.3/1,2,3,4 6 6 0
66 เลือกเสรี - อาชีพ ง20233 งานสหกรณ์ ครูอรัญญา ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
67 เลือกเสรี - อาชีพ ง20233 งานสหกรณ์ ครูอรัญญา ม.2/1,2,3,4,5 7 6 1
68 เลือกเสรี - อาชีพ ง20233 งานสหกรณ์ ครูอรัญญา ม.3/1,2,3,4 6 6 0
69 เลือกเสรี - อาชีพ ง20234 งานสารพัดช่าง ครูสลิล ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
70 เลือกเสรี - อาชีพ ง20234 งานสารพัดช่าง ครูสลิล ม.3/1,2,3,4 7 7 0
71 เลือกเสรี - อาชีพ ง20234 งานสารพัดช่าง ครูสลิล ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
72 เลือกเสรี - อาชีพ ง20237 งานสำนักงาน ครูสุภาพร ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
73 เลือกเสรี - อาชีพ ง20237 งานสำนักงาน ครูสุภาพร ม.3/1,2,3,4 6 6 0
74 เลือกเสรี - อาชีพ ง20237 งานสำนักงาน ครูสุภาพร ม.2/1,2,3,4,5 7 6 1
75 เลือกเสรี - อาชีพ ง20236 งานเขียนแบบเบื้องต้น ครูสมภพ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
76 เลือกเสรี - อาชีพ ง20236 งานเขียนแบบเบื้องต้น ครูสมภพ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
77 เลือกเสรี - อาชีพ ง20236 งานเขียนแบบเบื้องต้น ครูสมภพ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
78 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20231 จิตรกรรม ครูจิณณพัต ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
79 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20231 จิตรกรรม ครูวรรณี ม.3/1,2,3,4 6 6 0
80 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20232 ช่างเครื่องหนัง ครูพรวิชิตย์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
81 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20232 ช่างเครื่องหนัง ครูพรวิชิตย์ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
82 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20232 ช่างเครื่องหนัง ครูพรวิชิตย์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
83 เลือกเสรี - อาชีพ ง30282 ทักษะงานช่าง ครูสลิล ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
84 เลือกเสรี - อาชีพ ง30280 ทักษะงานช่าง ครูสลิล ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
85 เลือกเสรี - อาชีพ ง30258 ทักษะวิชาชีพไฟฟ้า ครูธรรมรัฐ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
86 เลือกเสรี - อาชีพ ง30256 ทักษะวิชาชีพไฟฟ้า ครูธรรมรัฐ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
87 เลือกเสรี - อาชีพ ส20214 ท่องโลกอาเซียน กลุ่ม 1 ครูลลิตา ม.2/1,2,3,4,5 8 7 1
88 เลือกเสรี - อาชีพ ส20214 ท่องโลกอาเซียน กลุ่ม 2 ครูพิราวรรณ ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
89 เลือกเสรี - อาชีพ ส20214 ท่องโลกอาเซียน กลุ่ม 3 ครูทิพย์สุดา ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
90 เลือกเสรี - อาชีพ ส30210 ท้องถิ่นของเรา ครูพิราวรรณ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
91 เลือกเสรี - อาชีพ ส20212 ท้องถิ่นของเรา กลุ่ม 1 ครูภัสร์นลิน ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
92 เลือกเสรี - อาชีพ ส20212 ท้องถิ่นของเรา กลุ่ม 2 ครูอัญชุลี ม.1/1,2,3,4,5,6 9 7 2
93 เลือกเสรี - อาชีพ ส20212 ท้องถิ่นของเรา กลุ่ม 3 ครูไพวัลย์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
94 เลือกเสรี - อาชีพ ง30268 ธุรกิจทั่วไป ครูสุภาพร ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
95 เลือกเสรี - อาชีพ ศ30218 นาฏศิลป์สากล ครูจุฑามาศ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
96 เลือกเสรี - อาชีพ ศ30206 นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง ครูจุฑามาศ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 7 2
97 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20222 นาฏศิลป์ไทยภาคเหนือ ครูจุฑามาศ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
98 เลือกเสรี - อาชีพ ศ20224 นาฏศิลป์ไทยภาคใต้ ครูจุฑามาศ ม.3/1,2,3,4 7 7 0
99 เลือกเสรี - อาชีพ ง20239 พื้นฐานบัญชี ครูพจนีย์ ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
100 เลือกเสรี - อาชีพ ง20239 พื้นฐานบัญชี ครูพจนีย์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
101 เลือกเสรี - อาชีพ ง20239 พื้นฐานบัญชี ครูพจนีย์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
102 เลือกเสรี - อาชีพ ว30232 ฟิสิกส์ PBL ครูปิยนุช ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
103 เลือกเสรี - อาชีพ ว30232 ฟิสิกส์ PBL ครูปิยนุช ม.4/5,6,7,8,9,10 9 8 1
104 เลือกเสรี - อาชีพ ว30212 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร ครูสมพงษ์ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
105 เลือกเสรี - อาชีพ ว20210 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร กลุ่ม 1 ครูสมพงษ์ ม.3/1,2,3,4 6 5 1
106 เลือกเสรี - อาชีพ ว20210 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร กลุ่ม 2 ครูนิพนธ์ ม.3/1,2,3,4 6 5 1
107 เลือกเสรี - อาชีพ ว30214 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ครูรสสุคนธ์ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
108 เลือกเสรี - อาชีพ อ20210 ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูสุทธิเดช ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
109 เลือกเสรี - อาชีพ อ20210 ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูสุทธิเดช ม.3/1,2,3,4 7 7 0
110 เลือกเสรี - อาชีพ อ20210 ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูสุทธิเดช ม.1/1,2,3 9 8 1
111 เลือกเสรี - อาชีพ อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ครูเยาวดี ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
112 เลือกเสรี - อาชีพ อ30214 ภาษาอังกฤษในมัลติมีเดีย ครูเปรมปรีดิ์ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
113 เลือกเสรี - อาชีพ อ20214 ภาษาอังกฤษในมัลติมีเดีย ครูเปรมปรีดิ์ ม.3/1,2,3,4 6 6 0
114 เลือกเสรี - อาชีพ ท20212 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ครูอรณี ม.3/1,2,3,4 6 6 0
115 เลือกเสรี - อาชีพ ท20212 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ กลุ่ม 1 ครูบดินทร์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
116 เลือกเสรี - อาชีพ ท20212 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ กลุ่ม 2 ครูสุคนธา ม.1/1,2,3,4,5,6 10 9 1
117 เลือกเสรี - อาชีพ ค30216 มหัศจรรย์คณิตศาสตร์ ครูสุนทร ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
118 เลือกเสรี - อาชีพ ว30238 วิทยาศาสตร์กับภาพยนตร์ กลุ่ม 1 ครูณัฐพงศ์ ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
119 เลือกเสรี - อาชีพ ว30238 วิทยาศาสตร์กับภาพยนตร์ กลุ่ม 2 ครูจิราภรณื ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
120 เลือกเสรี - อาชีพ ว20202 วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา ครูจำรัส ม.3/1,2,3,4 6 5 1
121 เลือกเสรี - อาชีพ ว20202 วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา ครูจำรัส ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
122 เลือกเสรี - อาชีพ ว20202 วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา ครูจำรัส ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
123 เลือกเสรี - อาชีพ ว20208 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่ม 1 ครุสุลมัย ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
124 เลือกเสรี - อาชีพ ว20208 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่ม 1 ครุสุลมัย ม.3/1,2,3,4 6 5 1
125 เลือกเสรี - อาชีพ ว20208 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่ม 2 ครูพูนศรี ม.3/1,2,3,4 6 6 0
126 เลือกเสรี - อาชีพ ว20208 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่ม 2 ครูพูนศรี ม.2/1,2,3,4,5 8 4 4
127 เลือกเสรี - อาชีพ ว20208 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่ม 3 ครูจิตรพล ม.3/1,2,3,4 6 6 0
128 เลือกเสรี - อาชีพ ว20206 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1 ครูธรรมรงค์ศักดิ์ ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
129 เลือกเสรี - อาชีพ ว20206 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 2 ครูกมลวรรณ ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
130 เลือกเสรี - อาชีพ ว20206 วิทยาศาสตร์ใน​ชีวิตประจำวัน กลุ่ม 3 ครูนิตยา ม.2/1,2,3,4,5 8 8 0
131 เลือกเสรี - อาชีพ ศ31212 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูจิณณพัต ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
132 เลือกเสรี - อาชีพ ศ31202 ศิลปะไทย ครูวรรณี ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
133 เลือกเสรี - อาชีพ พ20204 สตรีทซอคเกอร์ ครูวัลลภ ม.2/1,2,3,4,5 7 5 2
134 เลือกเสรี - อาชีพ ค20212 สนุกกับคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 ครูชญานิศ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
135 เลือกเสรี - อาชีพ ค20212 สนุกกับคณิตศาสตร์ กลุ่ม 2 ครูสุดาวัลย์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 5 4
136 เลือกเสรี - อาชีพ ว20204 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูทวีพงศ์ ม.1/1,2,3,4,5,6 9 8 1
137 เลือกเสรี - อาชีพ ว20204 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูทวีพงศ์ ม.2/1,2,3,4,5 8 4 4
138 เลือกเสรี - อาชีพ ง20231 อาหารว่างอย่างง่าย ครูกรรณิกา ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
139 เลือกเสรี - อาชีพ ง20231 อาหารว่างอย่างง่าย ครูกรรณิกา ม.2/1,2,3,4,5 7 7 0
140 เลือกเสรี - อาชีพ ง20231 อาหารว่างอย่างง่าย ครูกรรณิกา ม.3/1,2,3,4 6 6 0
141 เลือกเสรี - อาชีพ ง30208 อาหารในชีวิตประจำวัน ครูกรรณิกา ม.5/5,6,7,8,9,10 12 12 0
142 เลือกเสรี - อาชีพ ง30222 เขียนแบบ ครูสมภพ ม.4/5,6,7,8,9,10 9 7 2
143 เลือกเสรี - อาชีพ ง30224 เขียนแบบ ครูสมภพ ม.5/5,6,7,8,9,10 9 9 0
144 เลือกเสรี - อาชีพ ง30202 แปรรูปอาหาร ครูกรรณิกา ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
145 เลือกเสรี - อาชีพ พ20202 โภชนาการ ครูวาส ม.1/1,2,3,4,5,6 9 9 0
146 เลือกเสรี - อาชีพ ส30208 โลกศึกษา ครูชุมพร ม.4/5,6,7,8,9,10 9 9 0
147 เลือกเสรี - อาชีพ ส30208 โลกศึกษา ครูชุมพร ม.5/5,6,7,8,9,10 8 8 0
148 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.6/1,2,3,4 23 18 5
149 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20268 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.2/1,2,3,4,5 24 24 0
150 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.4/5,6,7,8,9 29 29 0
151 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.4/10,11,12,13 23 22 1
152 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.5/1,2,3,4 21 21 0
153 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.5/5,6,7,8,9 31 30 1
154 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.4/1,2,3,4 21 20 1
155 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.5/10,11,12,13 23 23 0
156 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.6/5,6,7,8 30 30 0
157 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.6/9,10,11 22 22 0
158 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20268 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.2/6,7,8,9,10,11 24 24 0
159 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20268 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.3/1,2,3,4 24 24 0
160 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20268 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.3/5,6,7,8,9,10 27 24 3
161 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.1/1,2,3,4,5,6 30 30 0
162 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20270 Survival Vietnam ครูธัญญารัตน์ ม.1/7,8,9,10,11,12 28 28 0
163 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20217 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.3/5,6,7,8,9,10 31 31 0
164 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20218 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.1/1,2,3,4,5,6 30 30 0
165 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20218 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.1/7,8,9,10,11,12 27 27 0
166 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.6/1,2,3,4 23 17 6
167 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20217 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.3/1,2,3,4 23 23 0
168 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.6/9,10,11 22 22 0
169 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.5/10,11,12,13 23 20 3
170 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20217 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.2/6,7,8,9,10,11 24 24 0
171 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.4/1,2,3,4 21 20 1
172 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.5/5,6,7,8,9 31 23 8
173 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.5/1,2,3,4 21 21 0
174 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.6/5,6,7,8 30 29 1
175 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.4/10,11,12,13 23 23 0
176 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30218 ภาษาจีนกลาง Ms.Pan Liu ม.4/5,6,7,8,9 29 27 2
177 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20217 ภาษาจีนกลาง ครูวีรยา ม.2/1,2,3,4,5 23 23 0
178 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20228 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ครูนงนุช ม.3/1,2,3,4 23 15 8
179 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20228 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ครูนงนุช ม.2/1,2,3,4,5 23 14 9
180 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20228 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ครูนงนุช ม.2/6,7,8,9,10,11 24 24 0
181 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20228 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ครูนงนุช ม.3/5,6,7,8,9,10 27 23 4
182 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20227 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.3/5,6,7,8,9,10 27 26 1
183 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20227 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.2/6,7,8,9,10,11 24 24 0
184 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.4/1,2,3,4 21 21 0
185 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.4/5,6,7,8,9 29 29 0
186 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.4/10,11,12,13 23 21 2
187 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20227 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.2/1,2,3,4,5 23 23 0
188 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.5/10,11,12,13 23 23 0
189 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20229 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.1/7,8,9,10,11,12 27 27 0
190 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.6/5,6,7,8 30 30 0
191 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20229 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.1/1,2,3,4,5,6 30 30 0
192 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.5/5,6,7,8,9 29 27 2
193 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.5/1,2,3,4 21 15 6
194 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.6/9,10,11 22 22 0
195 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30228 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.6/1,2,3,4 23 17 6
196 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20227 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูเพ็ญศิริ ม.3/1,2,3,4 23 23 0
197 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20258 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.1/7,8,9,10,11,12 28 24 4
198 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20258 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.1/1,2,3,4,5,6 30 30 0
199 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20257 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.3/5,6,7,8,9,10 27 27 0
200 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20257 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.2/1,2,3,4,5 24 24 0
201 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20257 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.3/1,2,3,4 23 23 0
202 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20257 ภาษาตากาล๊อก Mr. Neil ม.2/6,7,8,9,10,11 24 24 0
203 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20238 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.1/7,8,9,10,11,12 27 27 0
204 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20237 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.3/1,2,3,4 24 23 1
205 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20237 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.3/5,6,7,8,9,10 27 26 1
206 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20237 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.2/1,2,3,4,5 23 23 0
207 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20238 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.1/1,2,3,4,5,6 31 31 0
208 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20237 ภาษาฝรั่งเศส ครูพิมพ์ชนา ม.2/6,7,8,9,10,11 25 25 0
209 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.6/9,10,11 22 22 0
210 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20207 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.2/6,7,8,9,10,11 25 25 0
211 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20207 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.3/1,2,3,4 23 23 0
212 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20207 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.3/5,6,7,8,9,10 27 26 1
213 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.6/1,2,3,4 23 19 4
214 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.4/1,2,3,4 21 21 0
215 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.4/5,6,7,8,9 29 29 0
216 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.4/10,11,12,13 23 23 0
217 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.5/1,2,3,4 21 21 0
218 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.5/10,11,12,13 23 23 0
219 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.6/5,6,7,8 30 21 9
220 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20207 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.2/1,2,3,4,5 23 23 0
221 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.1/1,2,3,4,5,6 30 30 0
222 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30208 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.5/5,6,7,8,9 31 31 0
223 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20207 ภาษาพม่า Ms.Khwan ม.1/7,8,9,10,11,12 27 27 0
224 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.4/1,2,3,4 21 21 0
225 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.4/10,11,12,13 23 23 0
226 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.4/5,6,7,8,9 29 28 1
227 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.5/1,2,3,4 21 21 0
228 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.5/5,6,7,8,9 31 31 0
229 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.6/1,2,3,4 23 23 0
230 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.6/5,6,7,8 30 30 0
231 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.6/9,10,11 22 22 0
232 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30248 ภาษามลายู ครูโนร์หัสมะห์ ม.5/10,11,12,13 23 23 0
233 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.5/10,11,12,13 23 23 0
234 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.4/5,6,7,8,9 29 29 0
235 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.6/1,2,3,4 23 21 2
236 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.6/5,6,7,8 30 30 0
237 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20291 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.2/1,2,3,4,5 24 24 0
238 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.6/9,10,11 22 11 11
239 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.4/1,2,3,4 21 21 0
240 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.5/5,6,7,8,9 31 29 2
241 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.5/1,2,3,4 21 19 2
242 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.1/7,8,9,10,11,12 28 28 0
243 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.4/10,11,12,13 23 23 0
244 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20291 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.2/6,7,8,9,10,11 25 24 1
245 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20291 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.3/1,2,3,4 23 23 0
246 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20291 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.3/5,6,7,8,9,10 27 27 0
247 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20292 ภาษาเกาหลี ครูแสงตะวัน ม.1/1,2,3,4,5,6 31 31 0
248 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20267 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.2/6,7,8,9,10,11 25 24 1
249 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20267 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.3/1,2,3,4 23 22 1
250 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20267 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.3/5,6,7,8,9,10 27 26 1
251 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20267 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.2/1,2,3,4,5 24 22 2
252 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20269 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.1/7,8,9,10,11,12 28 28 0
253 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต20269 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.1/1,2,3,4,5,6 30 28 2
254 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.4/10,11,12,13 23 23 0
255 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.4/1,2,3,4 21 20 1
256 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.4/5,6,7,8,9 29 28 1
257 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.5/1,2,3,4 21 21 0
258 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.5/5,6,7,8,9 31 28 3
259 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.5/10,11,12,13 23 23 0
260 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.6/1,2,3,4 23 22 1
261 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.6/5,6,7,8 30 29 1
262 เลือกเสรี - ภาษาอาเซี่ยน ต30268 ภาษาเวียดนาม ครูชลิตา ม.6/9,10,11 22 22 0
263 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/3 10 10 0
264 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/12 10 10 0
265 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/2 10 10 0
266 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/8 10 10 0
267 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/7 10 9 1
268 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/6 10 10 0
269 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/5 10 10 0
270 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/4 10 10 0
271 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/11 10 10 0
272 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/1 10 9 1
273 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/10 10 10 0
274 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20218 ดนตรีสากล ครูอัครเดช ม.1/9 10 10 0
275 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูนุชรี ม.1/1 10 10 0
276 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูจิตณพัต ม.1/12 10 6 4
277 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูนุชรี ม.1/2 10 10 0
278 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูนุชรี ม.1/3 10 10 0
279 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูจิตณพัต ม.1/10 10 6 4
280 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูพรวิชิตย์ ม.1/7 10 9 1
281 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูพรวิชิตย์ ม.1/8 10 10 0
282 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูพรวิชิตย์ ม.1/9 10 9 1
283 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูนุชรี ม.1/5 10 10 0
284 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูนุชรี ม.1/4 10 10 0
285 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูจิตณพัต ม.1/11 10 6 4
286 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20206 ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูพรวิชิตย์ ม.1/6 10 10 0
287 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/11 10 10 0
288 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/8 10 10 0
289 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/6 10 10 0
290 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/9 11 11 0
291 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/5 10 10 0
292 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/4 10 10 0
293 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/3 10 10 0
294 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/2 10 10 0
295 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/12 10 10 0
296 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/1 11 11 0
297 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/10 10 10 0
298 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20216 อังกะลุงสร้างสรรค์ ครูธนพัฒน์ ม.1/7 10 10 0
299 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/2 10 10 0
300 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/1 10 10 0
301 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/11 10 10 0
302 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/9 10 6 4
303 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/8 10 6 4
304 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/7 10 8 2
305 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/6 10 10 0
306 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/5 10 10 0
307 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/4 10 10 0
308 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/3 10 10 0
309 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/12 10 10 0
310 เลือกเสรี - ศิลปะ ศ20202 โขน ครูรัชชานนท์ ม.1/10 10 10 0