bpknews bpknews

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสาขาบางปะกอกวิทยาคม

7 ส.ค. 2556 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 5392 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสาขาบางปะกอกวิทยาคม

ธนาคารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และเปิดธนาคารอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 นับเป็นสาขาลำดับที่ 772 โดยมีธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีบางปะกอก เป็นพี่เลี้ยง

วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างวินัยการออมให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ฝึกความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างทักษะในการให้บริการ
3. ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเยาวชน โรงเรียนและธนาคาร
5. เพิ่มชองทางการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและส่วนรวม

กำหนดการ
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน : ธนาคารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ น.
- ผู้ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติ ผู้บริหารธนาคาร ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ธนาคาร ครู ตัวแทนนักเรียน พร้อมกันที่บริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์เจิมป้าย

๐๘.๓๐ น.
- พิธีกรดำเนินรายการกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
- นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ กล่าวรายงาน
- ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก กล่าวแสดงความยินดี
- นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี

๐๙.00 น.
- พิธีตัดริบบิ้นเปิดธนาคาร โดย นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการภาค ๓ ธนาคารออมสิน และนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กับธนาคารออมสิน
- นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์ มอบของที่ระลึกแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมอบของที่ระลึกแก่นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์และแขกผู้มาร่วมงาน
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- นำชมกิจการธนาคารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม