bpknews bpknews

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1

8 ก.ย. 2559 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 6020 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1

แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ส่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สพฐ. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ผลปรากฎว่านักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส คว้ามาได้ 8 รางวัลดังนี้คือ

1. การแข่งขันพูดบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (le poème) ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววัลย์วลี ทับทิมจีน ม.6/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส พูดบทกวี "Le Vampire" ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส Charles Baudelaire

2. การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (La Francophonie) ระดับม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ได้แก่
- นายสรัญ อินทร์สุวรรณ ม.4/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- นางสาวพฤกษา ด่านกลาง ม.4/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- นางสาวบุณฑริกา มงคลจรัสแสง ม.5/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

3. การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ (Encore-Debout) ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ด.ญ.กัลยกร ทองจันทร์ ม.3/8 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)
- ด.ช.ภูริภัทร ธนสินชัยวงศ์ ม.3/10 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)

4. การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ (Encore-Debout) ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่
- ด.ญ.ฐานิตา บำรุงทรัพย์ ม.3/3 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)
- ด.ญ.มัชฌิมา ขวัญใจ ม.3/3 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)

5. การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (La Francophonie) ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
- ด.ญ.ธีรนาฎ ภูเงิน ม.2/6 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)
- ด.ญ.ณัฐสุดา บุราณ ม.3/1 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)
- ด.ญ.ภัทรพร แก้ววิเศษ ม.3/2 วิชาเลือกภาษาอาเซียน (ฝรั่งเศส)

6. การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส (la conversation) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
- น.ส. สิรินารถ เมืองจันทร์ ม.5/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- น.ส. พรกมนวัฒน์ เมฆสิริพัทร์ ม.6/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- น.ส. ธิดาพร จันทร์หอม ม.6/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

7. การแข่งขันเขียนตามคำบอก (Dictée) ระดับชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นายทะนงศักดิ์ พระกระทำ ม.4/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส


8. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส (le guide touristique) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. นางสาวจิตรารจิส สุวรรณวงศ์ ม.5/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
2. นางสาวยศวดี จิตบวรรัศมี ม.6/11 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย อาจารย์สถาพร เผือกมุ่ย และ อาจารย์โนร์หัสมะห์ สติรักษ์ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Cr.ครู bird

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คว้า 8 รางวัล ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ ของ สพม. 1