bpknews bpknews

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

31 ส.ค. 2560 ข่าวนี้มีผู้อ่านแล้ว 122 ครั้ง / อัพโหลดโดย admin@bpk.ac.th

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

นักเรียนคว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
นายพงษ์วริษฐ์ มะโนน้อม
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีดา
นางสาวเจนจิรา สุขเจริญ
นางสาวณัฐพิรุณญา กิจเจริญวงศ์
ฝึกสอนโดย ครูภัทรพร(ครูแตง),ครูนุชสุคนธ์(ครูกิ๊ก) และครูอรอนงค์(ครูแอน)
รายงานโดย นายพงษ์วริษฐ์ มะโนน้อม

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560