>

“เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บ.ก. 2563”

ลำดับที่ รายการแข่งขัน ระดับชั้น ประเภทบุคคล ไม่เกิน/คน ประเภททีมๆละ/คน ไม่เกิน/ทีม จำกัดจำนวน/คน/ทีม สมัคร
1. คิดเลขเร็ว ป.4-6 1 2 - - 36 ลงทะเบียน
2. คิดเลขเร็ว ม.1-3 1 2     36 ลงทะเบียน
3. A-MATH เกมต่อเลขคำนวณ ป.4-6 - - 2 1 24 ลงทะเบียน
4. A-MATH เกมต่อเลขคำนวณ ม.1-3 - - 2 1 24 ลงทะเบียน
5. ESPORT (ROV) ม.1-6     5 1 16 ลงทะเบียน
6. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 1 1     40 ลงทะเบียน
7. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 1 1     40 ลงทะเบียน
8. หมากล้อม(เดี่ยว) ป.4-6 1 1     12 ลงทะเบียน
9. หมากล้อม(ทีม) ป.4-6     3 1 10 ลงทะเบียน
11. หมากฮอส ป.4-6 1 2 - - 36 ลงทะเบียน
12. แฟนพันธุ์แท้ดาราศาสตร์ ป.4-6     2 3 20 ลงทะเบียน
13. อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6     3 2 20 ลงทะเบียน
14. สร้างหอคอยเส้นสปาเก็ตตี้(Spaghetti tower) ป.4-6     3 3 20 ลงทะเบียน
15. เปิดพจนานุกรม ป.4-6 1 1 - - ไม่จำกัด ลงทะเบียน
16. เปิดพจนานุกรม ม.1-3 1 1 - - ไม่จำกัด ลงทะเบียน
17. การอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
18. การอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
19. การอ่านทำนองเสนาะ ม.4-6 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
20. คัดลายมือ ป.1-3 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
21. คัดลายมือ ป.4-6 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
22. กวีเยาวชน ป.4-6     2 2 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
23. กวีเยาวชน ม.1-3     2 2 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
24. กวีเยาวชน ม.4-6     2 2 ไม่จำกัด ลงทะเบียน
25. English Singing Competition ป.4-6 1 1     10 ลงทะเบียน
26. English Singing Competition ม.1-3 1 1     10 ลงทะเบียน
27. spelling bee ป.4-6     2 1 15 ลงทะเบียน
28. spelling bee ม.1-3     2 1 15 ลงทะเบียน
29. English Story Telling ป.4-6 1 1     10 ลงทะเบียน
30. English Story Telling ม.1-3 1 1     10 ลงทะเบียน
31. ตอบปัญหาสังคมศึกษา ป.4-6     2 2 50 ลงทะเบียน
32. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ป.1-6 1 2     30 ลงทะเบียน
33. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ม.1-3 1 2     30 ลงทะเบียน
34. รำเดี่ยว ป.1-6 1 2     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
35. ประกวดวาดภาพ ป.4-6 1 2     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
36. เดี่ยวประเภทเครื่องสาย (ดนตรีไทย) ป.4-6 1 1     ไม่จำกัด ลงทะเบียน
อ่าน-ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน

หมายเหตุ : ถ้าเกินจำนวนที่รับสมัคร โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบว่า "จำนวนเต็มแล้ว"
ติดต่อสอบถาม ครูบุษบา โหระวงศ์ โทร.081-856-2773