//


ถ้วยรางวัล บางปะกอก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม
รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น

18 ม.ค. 2560 นายเทวัญ วงเวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น