aboutbpk aboutbpkicon


ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปศาล และมีเจดีย์อยู่ตรงกลาง ยอดเจดีย์มีรัศมีโดยรอบ มีช่อชัยพฤกษ์โอบล้อมด้านล่าง
ถัดลงมาเขียนข้อความว่า “บางปะกอกวิทยาคม”
รูปศาลและเจดีย์ หมายถึง สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูประศาสน์สิกขกิจ
(หลวงปู่พริ้ง อินทโชติ)
รัศมี แทน ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความสำเร็จ
ช่อชัยพฤกษ์ แทน ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ทำให้เกิดความสำเร็จ

 

อักษรย่อ : บ.ก.

สีประจำโรงเรียน : ชมพู – เขียว

 

สีชมพู หมายถึง ความรับผิดชอบ และวิจารณญาณอันเกิดจากสติปัญญา จิตใจแจ่มใส
พร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรง
สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และความสามารถในการทำงานอันเกิดจากความอดทน
ความชำนาญ สมรรถภาพ และความพยายาม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์ หมายถึง ต้นไม้แห่งความสำเร็จ
เปรียบเสมือนลูก บ.ก. ทุกคน
จะประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 

ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดจากดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ ได้อาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เปิดสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการวัดบางปะกอก ซึ่งมี นายล้อม ฟักอุดม นายบุญนาคร มังคะลี และนายถนอม เอี่ยมทศ ได้จัดการซื้อที่ดินให้เป็นที่ ธรณีสงฆ์ของวัดบางปะกอก และได้ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา อาศัยที่ดิน เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน และได้ย้ายมาเรียนยังอาคารปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2494 บนที่ดิน 6 ไร่เศษ พ.ศ. 2507 นายล้อม ฟักอุดม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายวิเชียร ชุติมาสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีการจัดชั้นเรียน (จัดจริง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดชั้นเรียน 12 : 12 : 11 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจัดชั้นเรียน 14 : 14 : 14 รวม 77 ห้อง รวมนักเรียนจำนวน 2,910 คน

ขนาดสถานศึกษา

ขนาดสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาที่ให้บริการมีการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 2,910 คน

 

วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

ปณิธาน

มุ่งสร้าง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
มุ่งเน้น การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

คำขวัญ

“คุณธรรมเด่นตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ผู้ดีบางปะกอก”

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน”

บางปะกอกคือสถานบ้านความรู้
บางปะกอกคือที่อยู่แสนหรรษา
บางปะกอกแหล่งอบรมจริยา
บางปะกอกสร้างคุณค่าชีวิตคน