aboutbpk aboutbpkicon


ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปศาล และมีเจดีย์อยู่ตรงกลาง ยอดเจดีย์มีรัศมีโดยรอบ มีช่อชัยพฤกษ์โอบล้อมด้านล่าง
ถัดลงมาเขียนข้อความว่า “บางปะกอกวิทยาคม”
รูปศาลและเจดีย์ หมายถึง สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูประศาสน์สิกขกิจ
(หลวงปู่พริ้ง อินทโชติ)
รัศมี แทน ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความสำเร็จ
ช่อชัยพฤกษ์ แทน ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ทำให้เกิดความสำเร็จ

 

อักษรย่อ : บ.ก.

สีประจำโรงเรียน : ชมพู – เขียว

 

สีชมพู หมายถึง ความรับผิดชอบ และวิจารณญาณอันเกิดจากสติปัญญา จิตใจแจ่มใส
พร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรง
สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และความสามารถในการทำงานอันเกิดจากความอดทน
ความชำนาญ สมรรถภาพ และความพยายาม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์ หมายถึง ต้นไม้แห่งความสำเร็จ
เปรียบเสมือนลูก บ.ก. ทุกคน
จะประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 

ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดจากดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ ได้อาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เปิดสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการวัดบางปะกอก ซึ่งมี นายล้อม ฟักอุดม นายบุญนาคร มังคะลี และนายถนอม เอี่ยมทศ ได้จัดการซื้อที่ดินให้เป็นที่ ธรณีสงฆ์ของวัดบางปะกอก และได้ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา อาศัยที่ดิน เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน และได้ย้ายมาเรียนยังอาคารปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2494 บนที่ดิน 6 ไร่เศษ พ.ศ. 2507 นายล้อม ฟักอุดม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายวิเชียร ชุติมาสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีการจัดชั้นเรียน (จัดจริง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดชั้นเรียน 12 : 12 : 11 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจัดชั้นเรียน 14 : 14 : 14 รวม 77 ห้อง รวมนักเรียนจำนวน 2,910 คน

ขนาดสถานศึกษา

ขนาดสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาที่ให้บริการมีการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 2,910 คน

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้นำการจัดการศึกษาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ        
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปณิธาน

มุ่งสร้าง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
มุ่งเน้น การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่ ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีสุข

คำขวัญ

“คุณธรรมเด่นตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ผู้ดีบางปะกอก”

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน”

บางปะกอกคือสถานบ้านความรู้
บางปะกอกคือที่อยู่แสนหรรษา
บางปะกอกแหล่งอบรมจริยา
บางปะกอกสร้างคุณค่าชีวิตคน