aboutbpk aboutbpkicon

bulletPurpleข้อมูลนักเรียน

แสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน
(ห้อง)
จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
ม.1 12 215 241 456
ม.2 12 225 230 455
ม.3 12 193 256 449
รวม ม.ต้น 36 633 727 1360
ม.4 14 238 306 544
ม.5 14 233 304 537
ม.6 14 219 314 533
รวม ม.ปลาย 42 690 924 1614
รวมทั้งสิ้น 78 1323 1651 2974


แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2564)

bulletPurpleข้อมูลบุคคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

1

-

1

รองผู้อำนวยการ

1

2

3

ครูประจำการ

47

100

147

ครูอัตราจ้าง

1

4

5

พนักงานราชการทั่วไป

1
-
1

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

2
8
10

ยาม/พนักงานขับรถ/แม่บ้าน

7

9

17

รวม

60

123

184

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2564)