aboutbpk aboutbpkicon

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พ.ศ. 2563-2567

1.นายบำรุง จริตงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2.นางสาวเตือนใจ จันทร์แสง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.นางอรวรรณ ประเสริฐศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4.นายบุญนำ นวลละออง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.นางสาวนวพรรณ สิงห์ปี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.นางสาวอริยวรรณ แดงธนาพงศ์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.นางสาวชัญญาพัชญ์ เกียรติจุฑามณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.ร้อยตำรวจเอกขจร ธงทอง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9.นางบุษบา โหระวงศ์ ผู้แทนครู กรรมการ
10.นายคเชนทร์ คำสนอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
11.นายไสว โชติกะสุภา ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12.นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
13.พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
14.พระครูใบฎีกาสุรพงษ์ สุรวํโส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
15.นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ