aboutbpk aboutbpkicon

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พ.ศ. 2551-2564

bulletPurple1. นายบำรุง จริตงาม

ประธานกรรมการ

bulletPurple2. นางจันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple3. นายภัทร์พล เกียรติจุฬามณ                     

ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple4. น.ส.รัสรินทร์ มีสัตว์วรภัทร             

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple5. นายบุญนำ นวลละออง         

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple6. นางสมัย วัฒนเขจร         

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple7. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี               

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

bulletPurple8. นางบุษบา โหระวงศ์          

  ผู้แทนครู

bulletPurple9. นายคเชนทร์ คำสนอง              

  ผู้แทนครู

bulletPurple10. นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์       

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

bulletPurple11. นางภรภัทร โชติกะสุภา           

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

bulletPurple12. พระครูสถิตกิจจานุการ          

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

bulletPurple13. นายวิเชียร ชุติมาสกุล

  ผู้อำนวยการโรงเรียน