ชื่อ - นามสกุล :นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา