ชื่อ - นามสกุล :นายอนุชา หมีเงิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :