ผลงานนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญชู กล้าเเข็ง


ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

-กิจกรรม BPK -

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "รับการประเมินรางวัลคุณภาพ ( OBEC QA) ประจำปีการศึกษา 2566"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "รับการประเมินรางวัลคุณภาพ ( OBEC QA) ประจำปีการศึกษา 2566" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง วันพบกันเพื่อลูก ประจําปีการศึกษา2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง วันพบกันเพื่อลูก ประจําปีการศึกษา 2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันสถาปนาครบรอบ 75 ปี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันสถาปนาครบรอบ 75 ปี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 "

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม"เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2567 " วันเปิดภาคเรียน

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมวันปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียนชั้น ม.1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมวันปฐมนิเทศ "ชัยพฤกษ์แรกบาน ณ บางปะกอก" ของนักเรียนชั้น ม.1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567" การรับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียน EP TEP ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม "ประชุมครูครั้งที่ 1/2567"

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่"

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรม "การประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมค่ายนักเรียนรักษาดินแดน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมค่ายนักเรียนรักษาดินแดน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นศุนย์แข่งขันศิลปหัถกรรม ครั้งที่71

งานศิลบหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษากรุงเทพมหานครเขต 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นศุนย์แข่งขันศิลปหัถกรรม ครั้งที่71 การขับรองเพลงไทยลูกกรุง การตัดต่อภาพยนต์

Coding
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม