ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 TEP - EP

ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 TEP

# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1TEPครั้งที่ 1 ลำดับที่1-10
2 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 2 ลำดับที่11-18
3 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 3 ลำดับที่ 19
4 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 4 ลำดับที่ 20
5 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 5 ลำดับที่ 21-31
6 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 6 ลำดับที่ 32-38
7 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 7 ลำดับที่ 39- 66
8 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 8 ลำดับที่ 67-73
9 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 9 ลำดับที่ 74- 78
10 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 10 ลำดับที่ 79- 83
11 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 11 ลำดับที่ 84
12 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 12 ลำดับที่ 85-93
13 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 TEPครั้งที่ 13 ลำดับที่ 94

ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP

# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 EPครั้งที่ 1 ลำดับที่1-2
2 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 EPครั้งที่ 2 ลำดับที่3-4
3 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 EPครั้งที่ 3 ลำดับที่5-6
4 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 EPครั้งที่ 4 ลำดับที่ 7
5 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.1 EPครั้งที่ 5 ลำดับที่ 8-19

ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 TEP

# รายการ เอกสารเเนบท้าย
1 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 1 ลำดับที่1
2 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 2 ลำดับที่2-10
3 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 3 ลำดับที่11-13
4 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 4 ลำดับที่14-15
5 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 5 ลำดับที่16-18 (**16-17 สละสิทธิ์)
6 ประกาศรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษม.4 TEPครั้งที่ 6 ลำดับที่ 19-30 (**19-24,26-29 สละสิทธิ์)