Education EducationIcon

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/1-3

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31104

การงานอาชีพฯ (งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31101

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

 

 

 

ว30121

เคมี

1.5/3(60)

 

 

 

ว30101

ฟิสิกส์

1.0/2(40)

 

 

 

ว30102

ฟิสิกส์

1.0/2(40)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

12.0/480

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ค31201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค31202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ง30201

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ง30242

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง  1

1.0/2(40)

ว31242

ชีววิทยาเพิ่มเติม

1.5/3(60)

 

 

 

ว31222

เคมีเพิ่มเติม

1.5/3(60)

 

 

 

ว31203

ฟิสิกส์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

 

 

 

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง  2

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

5.0/200

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

10.0/400

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

17.0/740 ชม

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

17.0/740ชม.

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ช่างอุตสาหกรรม(วิศวะ) 4/4

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31104

การงานอาชีพฯ (งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31101

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

 

 

 

ว30121

เคมี

1.5/3(60)

 

 

 

ว30101

ฟิสิกส์

1.0/2(40)

 

 

 

ว30102

ฟิสิกส์

1.0/2(40)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

12.0/480

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ค31201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค31202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ง30201

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ง30242

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

ง30281

งานฝึกทักษะทางช่าง

1.0/2(40)

ว31242

ชีววิทยาเพิ่มเติม

1.5/3(60)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง  1

1.0/2(40)

ว31222

เคมีเพิ่มเติม

1.5/3(60)

 

 

 

ว31203

ฟิสิกส์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

 

 

 

ง30284

งานฝึกทักษะทางช่าง

1.0/2(40)

 

 

 

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง  2

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

5.0/200

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

10.0/400

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

17.0/740

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

17.0/740

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 4/5

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31101

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

ง31104

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ค31201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค31202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ง30201

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ง30242

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31205

ภาษาอังกฤษการอ่าน

1.0/2(40)

อ31206

ภาษาอังกฤษการอ่าน

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 4/6

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา2

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31101

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

ง31104

การงานอาชีพฯ (งานบ้าน)

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ค31201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค31202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ง30201

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ง30242

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31205

ภาษาอังกฤษการอ่าน

1.0/2(40)

อ31206

ภาษาอังกฤษการอ่าน

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 4/7

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31102

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ง30241

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

ง30202

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

ญ30261

ภาษาญี่ปุ่น

3.0/6(120)

ญ30262

ภาษาญี่ปุ่น

3.0/6(120)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/300

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/300

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ห้อง 4/8

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31102

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ง30241

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

ง30202

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

ฝ30216

ภาษาฝรั่ง เศส

3.0/6(120)

ฝ30217

ภาษาฝรั่งเศส

3.0/6(120)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้อง 4/9

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31102

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ง30241

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

ง30202

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

อ31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

อ31204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

จ30246

ภาษาจีน 

3.0/6(120)

จ30247

ภาษาจีน 

3.0/6(120)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4)แผนการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-ธุรกิจ ห้อง 4/10

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31102

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

 

 

8.5/340

 

 

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ง30241

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

ง30202

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

ง30261

งานบัญชี

2.0/4(80)

ง30263

งานบัญชี

2.0/4(80)

ง30262

การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

1.0/2(40)

ง30264

งานบริการท่องเที่ยว

1.0/2(40)

ง30282

งานไม้

1.0/2(40)

ง30285

งานไม้

1.0/2(40)

 

 

8.0/320

 

 

8.0/320

รวม

เวลาเรียน

16.5/720

รวม

เวลาเรียน

16.5/720.

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4) แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม-ศิลปะ ห้อง 4/11

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท31101

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ท31102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค31101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค31102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30141

ชีววิทยา

1.5/3(60)

ว30122

เคมี

1.5/3(60)

ส31101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส31102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส31104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ31101

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ31102 

ศิลปะ

0.5/1(20)

ง31102

การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)

1.0/2(40)

ง31103

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0/2(40)

อ31101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ31102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก31901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก31902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก31903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก31908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ง30241

การเขียนโปรแกรม

1.0/2(40)

ง30202

งานประดิษฐ์

1.0/2(40)

ท30209

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

1.0/2(40)

ท30210

การเขียนความเรียงขั้นสูง 2

1.0/2(40)

ส30221

การเมืองการปกครองของไทย

1.0/2(40)

ส30261

ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

1.0/2(40)

พ31201

พลศึกษา(แฮนด์บอล)

1.0/2(40)

พ31202

พลศึกษา(กระบี่)

1.0/2(40)

ง30283

งานเชื่อมไฟฟ้า

1.0/2(40)

ง30286

งานเชื่อมไฟฟ้า

1.0/2(40)

ศ31201

จิตรกรรม

1.5/3(60)

ศ31203

จิตรกรรม

1.5/3(60)

ศ31202

อักษรสร้างสรรค์

1.5/3(60)

ศ31204

ศิลปะท้องถิ่น

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.5/720