Education EducationIcon

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5)

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5/1-3

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ง32101

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

6.0/240

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ค32201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค32202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

อ32203

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

ว32243

ชีววิทยาเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32244

ชีววิทยาเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32223

เคมีเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32224

เคมีเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32204

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32205

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

1.5/3(60)

 

 

 

ง30244

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.5(300)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.5/340

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

15.5/680

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

14.5/640

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-วิศวะ ห้อง 5/4

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ง32101

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

6.0/240

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ค32201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค32202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

อ32203

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

ว32243

ชีววิทยาเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32244

ชีววิทยาเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32223

เคมีเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32224

เคมีเพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32204

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ว32205

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

1.5/3(60)

ง30287

งานฝึกทักษะทางช่าง

 

ง30291

งานฝึกทักษะทางช่าง

1.0/2(40)

 

 

 

ง30244

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.5/300

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.5/380

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

15.5/680

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

15.5/680

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 5/5

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ง32101

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ค32201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค32202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

อ32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32203

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

1.0/2(40)

อ32204

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

1.0/2(40)

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30269

งานบัญชี 

2.0/4(80)

ง30270

งานบัญชี 

2.0/4(80)

 

 

 

ง30244

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 5/6

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ง32101

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ค32201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

ค32202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2.0/4(80)

อ32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32203

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

1.0/2(40)

อ32204

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

1.0/2(40)

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

 

 

 

ง30244

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

 

 

 

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 5/7

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

 

 

 

ง32102

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

อ32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30243

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

ญ30264

ภาษาญี่ปุ่น 

3.0/6(120)

ญ30263

ภาษาญี่ปุ่น 

3.0/6(120)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ห้อง 5/8

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

 

 

 

ง32102

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

อ32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30243

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

ฝ30219

ภาษาฝรั่งเศส 

3.0/6(120)

ฝ30218

ภาษาฝรั่งเศส 

3.0/6(120)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้อง 5/9

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

 

 

 

ง32102

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7./280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

อ32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

อ32206

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

1.0/2(40)

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30243

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

จ30249

ภาษาจีน 

3.0/6(120)

จ30248

ภาษาจีน 

3.0/6(120)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี-ธุรกิจ ห้อง 5/10

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

 

 

 

ง32102

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30243

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

ง30267

งานสำนักงาน

1.5/3(60)

ง30265

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

1.5/3(60)

ง30268

เอกสารธุรกิจ

1.5/3(60)

ง30266

กฎหมายธุรกิจ

1.5/3(60)

ง30292

ผลิตภัณฑ์จากไม้

1.0/2(40)

ง30288

ผลิตภัณฑ์จากไม้

1.0/2(40)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

bulletPurpleระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.5) แผนการเรียนศิลปะ ห้อง 5/11

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน (นก. /ชม.)

รหัส

รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน  (นก. /ชม.)

ท32101

ภาษาไทย  

1.0/2(40)

ท32102

ภาษาไทย

1.0/2(40)

ค32101

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ค32102

คณิตศาสตร์

1.0/2(40)

ว30161

โลกและดาราศาสตร์

1.0/2(40)

ส32103

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.0/2(40)

ส32101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.0/2(40)

ส32104

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

ส32102

ประวัติศาสตร์

0.5/1(20)

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา

0.5/1(20)

ศ32102

ศิลปะ

0.5/1(20)

ศ32101

ศิลปะ

0.5/1(20)

อ32102

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

อ32101

ภาษาอังกฤษ

1.5/3(60)

ว30103

ฟิสิกส์ 

1.0/2(40)

 

 

 

ง32102

การงานอาชีพฯ(งานธุรกิจ)

1.0/2(40)

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

7.0/280

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ก32901

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32905

กิจกรรมแนะแนว

20

ก32902

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32906

นักศึกษาวิชาทหาร

30

ก32903

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32907

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

30

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

ก32908

กิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์

10

รวม

เวลาเรียน

60

รวม

เวลาเรียน

60

 

 

 

 

 

 

ท30203

ภาษาพัฒนาบุคลิกภาพ

1.0/2(40)

ท30204

พินิจภาษา

1.0/2(40)

ส30241

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0/2(40)

ส30242

การเงิน การธนาคารและการคลัง

1.0/2(40)

ง30290

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30294

งานอุตสาหกรรม

2.0/4(80)

ง30289

งานเชื่อมไฟฟ้า

1.0/2(40)

ง30293

งานเชื่อมไฟฟ้า

1.0/2(40)

ง30243

การสร้างงานมัลติมีเดีย

1.0/2(40)

ศ32202

ศิลปไทย

1.5/3(60)

ศ32201

ศิลปะไทย

1.5/3(60)

ศ32204

การออกแบบ

1.5/3(60)

ศ32203

การออกแบบ

1.5/3(60)

 

 

 

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

9.0/360

รวม

หน่วย/เวลาเรียน

8.0/320

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700

รวม

หน่วย/เวลาเรียน/ภาค

16.0/700