ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :