ประวัติห้องสมุด
        ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2  มีพื้นที่ให้บริการประมาณ  8  ห้องเรียน  หรือ  504  ตารางเมตร  สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  เนื่องจากชั้น 1 เป็นโรงอาหาร และบริเวณห้องสมุดเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับทุกอาคาร เป็นจุดศูนย์กลางของโรงเรียน
        ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงพัฒนาใหม่ มีการออกแบบตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม ทันสมัย มีครุภัณฑ์ห้องสมุดที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ  มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการ  การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  สะดวกต่อการให้บริการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  พร้อมทั้งจัดมุมความรู้ส่งเสริมการเรียนการสอน  ได้แก่  มุมหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโปรแกรม TEP มุมหนังสือคู่มือและหนังสือเตรียมสอบ ฯลฯ