• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

บางปะกอกวิทยาคม : โรงเรียนปลอดขยะ

หลักการและเหตุผล

girl 1

...

....

girl 2

....

....

girl 3

....

....

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของโรงเรียน สาเหตุเนื่องมานักเรียนมีจำนวนมากขึ้น
ขยะก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการเรียนต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้
ก็คือ ขยะ ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ
ในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถกำจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น
จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอ
กับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ
ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคำว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า
ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
4. เพื่อให้เยาวชนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทำโครงงานกับกลุ่มเป้าหมาย
7. เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
8. เพื่อให้ผู้ทำโครงงานทุกคนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

กิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา