โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ วิจัย และการนำเสนอผลงาน ในงาน Exhibition Day และพิธีมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการ Young Entrepreneur Boot Camp

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ วิจัย และการนำเสนอผลงาน ในงาน Exhibition Day และพิธีมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการ Young Entrepreneur Boot Camp โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ Entrepreneur Boot Camp เพื่อเป็นการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความฝันอยากทดลองดำเนินธุรกิจ เรียนรู้วิธีการออกแบบสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและยังเป็นการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking Process ซึ่งจะเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของคนทำงานในอนาคต รวมถึงความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่ผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนและนักศึกษา ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มองเห็นโอกาสจากต้นทุนที่มี เปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นลงมือทำ และสนับสนุนและกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคต อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/bpkschool


5 June 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม