BPK Big Screen Camp

กิจกรรม BPK Big Screen Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรม  BPK Big Screen Camp ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

 

 

>รูปภาพเพิ่มเติม<


21 March 2023

ประกาศโดย...admin

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม